Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

 • Het InnovatiePlatform.online is ontwikkeld en wordt beheerd door  ConnAct.onine (handelend onder Swaak&Crooijmans BV) (hierna: Beheerder of ConnAct). Beheerder verleent hierbij aan Abonnementshouder en Gebruiker het recht om het InnovatiePlatform onder de hiernavolgende voorwaarden te gebruiken. Bij vragen dient de Abonnementshouder/Gebruiker zich te wenden tot de Beheerder.
 • De Abonnementshouder is de rechtspersoon die de rechten heeft gekregen om gebruik te mogen maken van het InnovatiePlatform met een eigen groep.
 • De Gebruiker is de persoon die kan inloggen op het platform en gebruik kan maken van de functionaliteit hiervan, binnen de groep van de abonnementshouder(s).
 • De in het InnovatiePlatform opgeslagen informatie en/of daarmee uitgewisselde informatie mag niet onrechtmatig zijn en bijvoorbeeld geen inbreuk maken op rechten van anderen.
 • Het InnovatiePlatform mag niet voor onrechtmatige doeleinden worden gebruikt.
 • Beheerder is verantwoordelijk voor het treffen van passende beschermingsmaatregelen om de informatie van de Gebruiker te beschermen tegen verlies en ongerechtvaardigde verwerking.
 • Beheerder doet haar uiterste best om het InnovatiePlatform beschikbaar te houden voor Gebruikers, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn omdat zij simpelweg geen volledige invloed hebben op alle relevante omstandigheden.
 • Abonnementshouden en Gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het InnovatiePlatform en de inhoud van zijn uitgewisselde informatie.
 • Abonnementshouder en Gebruiker dienen verstrekte of zelf aangemaakte Authenticatiemiddelen (gebruikersnamen en wachtwoorden) vertrouwelijk, persoonlijk en zorgvuldig te gebruiken om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers/derden toegang krijgen tot het InnovatiePlatform.
 • Beheerder is verantwoordelijk voor zijn systemen en infrastructuur.
 • Eventuele in het InnovatiePlatform opgeslagen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de tussen Beheerder en Gebruiker gesloten verwerkingsovereenkomst.
 • Abonnementhouder geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke, en Beheerder geldt daarbij als verwerker.

Artikel 1. Definities

 1. Beheerder: de partij die het platform in beheer heeft (technisch en functioneel) in casu ConnAct.online
 2. Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Gebruiker zich in het InnovatiePlatform kan authenticeren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord, unieke al dan niet middels hulpmiddelen gegenereerde (pin)codes, etc.
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die met instemming van de Beheerder gebruik maakt van het InnovatiePlatform.
 4. Abonnementshouder: de door de Beheerder geaccrediteerde partij die gebruik kan maken van het platform en de rechten heeft om individuele Gebruikers  toe te laten op het InnovatiePlatform en Authenticatiemiddelen te verstrekken.
 5. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het gebruik van het InnovatiePlatform door de Gebruiker.
 6. Abonnement: het recht om het InnovatiePlatform te gebruiken.
 7. InnovatiePlatform: het door Beheerder ontwikkelde software platform (inclusief achterliggende database), alsmede alle nieuwe en verbeterde versies daarvan.
 8. Overeenkomst: de tussen Beheerder en Abonnementshouder gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het InnovatiePlatform.

Artikel 2. Gebruik van het InnovatiePlatform

 1. Beheerder verleent hierbij aan Abonnementshouder een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare Licentie, onder de voorwaarde van volledige naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Het InnovatiePlatform mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen Gebruikers onderling, tussen Gebruiker en Beheerder en tussen Gebruiker en ConnAct.
 3. Gebruiker bepaalt welke gegevens met behulp van het InnovatiePlatform worden opgeslagen en/of uitgewisseld. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden.
 4. Beheerder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het InnovatiePlatform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens.
 5. Indien Beheerder kennis heeft of tot het besef komt dat data of informatie die Gebruiker met behulp van het InnovatiePlatform heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Beheerder prompt handelen om die data of informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Beheerder aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 6. Gebruiker mag het InnovatiePlatform enkel aanwenden voor legitieme doeleinden en zal geen misbruik maken van het InnovatiePlatform, of daarin onrechtmatige gegevens opslaan dan wel verspreiden middels het InnovatiePlatform, en zal zich evenmin overigens onrechtmatig of onzorgvuldig gedragen.
 7. Beheerder is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot het InnovatiePlatform (bijvoorbeeld bij het verstrekken van Authenticatiemiddelen) aan Gebruiker(s).

Artikel 3. Gebruik van Authenticatiemiddelen

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte of door hem aangemaakte Authenticatiemiddelen. Gebruiker zal deze persoonlijke Authenticatiemiddelen zorgvuldig behandelen en geheimhouden. Gebruiker zal doeltreffende maatregelen nemen om misbruik van Authenticatiemiddelen te voorkomen.
 2. Beheerder is niet aansprakelijk voor misbruik van Authenticatiemiddelen en zij mogen ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt met de Authenticatiemiddelen een door Beheerder geautoriseerde gebruiker van het InnovatiePlatform is.
 3. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal Gebruiker de Beheerder daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen door bijvoorbeeld andere gebruikersnamen en wachtwoorden in te stellen of het desbetreffende account op te schorten. In een voorkomend geval neemt de Beheerder al dan niet in samenwerking met Gebruiker of Abonnementshouder passende maatregelen.

Artikel 4. Opslag en verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij het gebruik van het InnovatiePlatform worden persoonsgegevens verwerkt, zoals de opslag van die gegevens op servers van ConnAct. Beheerder geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de toepasselijke privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens bij Beheerder ligt. In die hoedanigheid zal Beheerder zich houden aan de afspraken in de met Abonnementshouder gesloten verwerkingsovereenkomst. Andere verwerkingen zal Beheerder alleen uitvoeren in opdracht van Abonnementshouder of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. De duur van de Licentie is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De duur van het abonnement kan beperkt worden door voorwaarden die de Beheerder heeft gesteld (bijvoorbeeld een gebruiksrecht per project of per jaar).
 2. Indien Gebruiker niet voldoet aan de door Beheerder gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld deze Gebruiksvoorwaarden of door Beheerder opgelegde aanvullende gebruiksvoorwaarden) dan kan het abonnement (tijdelijk) opgeschort of opgezegd worden.
 3. Beheerder  is  in een dergelijke situatie in geen geval gehouden tot enige restitutie, compensatie of schadevergoeding jegens de Abonnementshouder of Gebruiker.
 4. Bij beëindiging van het abonnement – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan Abonnementhouder of Gebruiker op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten automatisch en is verder gebruik van het InnovatiePlatform niet meer toegestaan.